PUBLIKACJA LIST KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

„W związku ze stosunkowo częstą zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389), zwracamy Państwa uwagę na konieczność dodawania w treści klauzuli informacyjnej przygotowanej dla potrzeb prowadzenia postępowań rekrutacyjnych, wzmianki o publikacji list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na stronie internetowej szkoły/przedszkola, wówczas, gdy w okresie trwania postępowania rekrutacyjnego (a w szczególności na dzień podania do publicznej wiadomości ww. list) funkcjonowanie danej jednostki systemu oświaty zostanie ograniczone.

Wskazane powyżej rozporządzenie MEN było jak dotychczas siedmiokrotnie zmieniane:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001389

Jak bowiem wynika z § 11b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”.

Tym samym dodanie wzmianki o treści: „W związku z obecną sytuacją epidemiczną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej administratora” do treści klauzuli informacyjnej przygotowanej dla potrzeb prowadzonych postępowań rekrutacyjnych może mieć miejsce, o ile w świetle ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem, funkcjonowanie danej jednostki sektora oświaty zostanie ograniczone”.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status