• DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

------

--------

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
jest placówką edukacyjną kształcącą dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie.

W skład placówki wchodzi:

  • Przedszkole Specjalne nr 2
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.
  • Gimnazjum Specjalne nr 2.
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3 .
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
  • Internat

W placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem upośledzenia.
Naszym wychowankom w daniach nauki szkolnej oferujemy całodobową opiekę.
Celem naszej pracy jest dążenie do tego aby wychowankowie w czasie pobytu  w placówce uzyskali maksymalnie wszechstronny rozwój na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w placówce.

Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia wspomagające w postaci zajęć wyrównawczych, terapii pedagogicznych oraz rehabilitacji.
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności biorąc udział w licznych pozalekcyjnych kołach zainteresowań ( zespół taneczny, zespół wokalny, koło ekologiczne, szkolny klub europejski, zajęcia sportowe i in.)