Regulamin użyczania darmowych podręczników

Regulaminu wypożyczania i użytkowania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie”

Podstawa prawna: Na podstawie art. 22 ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

  1. Podręczniki, materiały edukacyjne i nośniki elektroniczne są własnością organu prowadzącego szkolę i wypożyczane są nieodpłatnie za pośrednictwem biblioteki szkolnej.
  2. Materiały edukacyjne (podręczniki, nośniki elektroniczne) wypożyczane są na okres nie dłuższy niż na okres roku szkolnego. Należy je zwrócić przed zakończeniem roku szkolnego, najpóźniej do 20 czerwca.

a. Wypożyczenie odbywa się na początku roku szkolnego (do14 września). Bibliotekarz przekazuje podręczniki, materiały edukacyjne wychowawcom klas, którzy rozdzielają je uczniom według otrzymanej od bibliotekarza listy z nazwiskami uczniów i numerami podręczników.

b. Gdy podręcznik składa się z kilku części, uczniowie otrzymają kolejne po zwrocie poprzedniej części. Terminy wypożyczenia kolejnych części wychowawca uzgadnia z bibliotekarzem.

c. Nie zwrócenie wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych w określonym czasie jest równoznaczne z ich zagubieniem.

d. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia lub skreślenia ucznia z listy uczniów z innych powodów, podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki szkolnej.

  1. Darmowe podręczniki i materiały edukacyjne stanowią dobro wspólne, należy chronić je przed zgubieniem i uszkodzeniem.

a. Za uszkodzenie rozumie się zalanie cieczą, zabrudzenie (w tym zapiski, podkreślenia, rysunki), wyrwanie lub naderwane kartki, rozerwanie książki, porysowanie nośnika elektronicznego i inne uszkodzenia pozbawiające materiały edukacyjne wartości użytkowej.

b. Podręczniki należy przechowywać w okładce ochronnej założonej bez użycia kleju lub zszywaczy, podpisanej imieniem i nazwiskiem ucznia.

c. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wpłacić wyznaczoną kwotę na konto wskazane przez dyrektora szkoły, innym wypadku Szkoła sprawę skieruje na drogę postępowania sądowego.

d. Jeżeli podręczniki lub materiały edukacyjne składają się z kilku części oraz posiadają dołączony nośnik elektroniczny – zagubienie lub zniszczenie jednego z elementów skutkuje koniecznością zwrotu kosztu kompletu, w przypadku gdy nie ma możliwości nabycia poszczególnych części.

e. Szkoła nie pośredniczy w zakupie zniszczonych lub zagubionych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

f. W przypadku zagubienia podręcznika przez ucznia, do czasu zakupienia nowego, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu wyłącznie na terenie szkoły. Na klasę przypadają jeden komplet dodatkowy, przechowywany w bibliotece szkolnej.

  1. Rodzice/Opiekunowie prawni podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem wypożyczania i użytkowania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie”

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status