PRACA OŚRODKA W CZASIE PANDEMII SARS-Cov-2

INFORMACJE DYREKTORA OŚRODKA

ROK SZKOLNY 2020/2021

24.10.2020 r.
Nauczanie zdalne od 26.10.2020

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich niemałe  wyzwanie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krasnymstawie wdrożył jedno
z najbezpieczniejszych narzędzi do pracy i nauki zdalnej – Platformę G Suite dla Szkół i Uczelni. Jest to rozwiązanie z obszaru nowych technologii, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych metod nauczania, które pozwala w sprawny sposób realizować podstawę programową.

Należy mieć na uwadze, że zdalne nauczanie to nie tylko bezpieczeństwo
w obszarze zdrowia fizycznego uczniów i nauczycieli, ale również dbanie od strony prawnej o  wizerunek osób prowadzących zajęcia zdalnie.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w załączniku przedstawia pismo Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego o środkach ochrony prawnej, które należy przedsięwziąć w przypadku naruszenia bezpieczeństwa dobrego wizerunku nauczyciela.

ZAŁĄCZNIK – Pismo Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego o środkach ochrony prawnej w przypadku naruszenia bezpieczeństwa dobrego wizerunku nauczyciela.

Dyrektor SOSW
Piotr Gontarz

ROK SZKOLNY 2019/2020

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SOSW W KRASNYMSTAWIE

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.Szanowni Państwo,
do 26 czerwca br. przedłużone jest kształcenie na odległość w ośrodku.

W rozporządzeniu MEN podano że, 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.
Nowelizacja Rozporządzenia MEN

W związku z zaistniałą sytuacją oraz zmianą harmonogramu egzaminu ósmoklasisty ustaloną przez dyrektora CKE dnia 24 kwietnia 2020r. dodatkowe dni wolne w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:  16 – 17 – 18 czerwca 2020r.
Dyrektor Ośrodka Piotr Gontarz

KONSULTACJE UCZNIA Z NAUCZYCIELAMI. ZASADY ORGANIZACJI I BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI POBYTU UCZNIÓW KLAS I-III NA ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI OD DNIA 18 MAJA 2020 ROKU ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH I WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W SOSW W KRASNYMSTAWIE

Komunikat Dyrektora SOSW w Krasnymstawie w sprawie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Ośrodka.

Od 18 maja 2020 r. przywracamy w Ośrodku możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od 25 maja 2020 r. przywracamy w Ośrodku możliwość, za zgodą rodziców, uczestnictwo dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III oraz zajęć świetlicowych. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Przypominam wychowawcom klas i oddziałów o kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich wychowanków i zebranie deklaracji uczestnictwa w tych zajęciach, zgodnie z przydziałem na II okres nauczania roku szkolnego 2019/2020.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży, poza już uzgodnionymi, proszę kierować do sekretariatu Ośrodka.

Jednocześnie informuję, że internat nadal pozostaje zamknięty do wydania kolejnych decyzji przez władze oświatowe.

Od dnia 25 maja br. również uczniowie klasy ósmej będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty po wcześniejszym zgłoszeniu chęci spotkania.

Od 1 czerwca br.: organizacja również konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół prowadzonych przez nasz Ośrodek.

Dyrekcja Ośrodka prosi wszystkich, o zapoznanie się z wytycznymi sanitarnymi, które są niezbędne do prowadzenia z uczniami zajęć.

Zajęcia te muszą być prowadzone przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji. Nadal w przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka należy kontynuować pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Piotr Gontarz Dyrektor SOSW w Krasnymstawie

Szanowni Państwo , Rodzice i Nauczyciele

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkoły. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą w bezpieczny sposób przygotować się do pracy.

Kalendarz najważniejszych zmian wygląda następująco:

od 18 maja br.:

  • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych

Od 1 czerwca br.:

  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami, a także udostępnienie tej informacji zainteresowanym rodzicom i uczniom.

Załączniki:

1.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30b

2.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30b

3.      Nowelizacja rozporządzenia MEN 30c

4.      Uzasadnienie nowelizacji rozporządzenia MEN 30c

5.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji word

6.      Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – plik w wersji pdf

7.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

8.      Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

9.      Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji word

10.   Rewalidacja w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – plik w wersji pdf

Dyerktor
Piotr Gontarz

ZAMKNIĘCIE SZKÓŁ PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA 2020

STRATEGIA KSZTAŁCENIA WYPRZEDZAJĄCEGO

Przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

29 kwietnia 2020r. – zebrania ogólne zorganizowane zdalnie przez wychowawców dla rodziców uczniów poszczególnych klas. Temat: omówienie pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w II semestrze.

WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – REKOMENDACJE MEN

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA 2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAJĘĆ Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA, ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

REKOMENDOWANE PRZEZ MEN MATERIAŁY DO NAUKI ZDALNEJ

INFORMACJE DYREKTORA ODNOŚNIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

KOMUNIKAT DYREKTORA OŚRODKA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

UWAGA

SZANOWNI PAŃSTWO – RODZICE I UCZNIOWIE

KOMUNIKAT – ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA- PORADNIK UODO DLA SZKÓŁ