O SZKOLE

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
jest placówką edukacyjną kształcącą
dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie.

W skład placówki wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem upośledzenia.
Naszym wychowankom w daniach nauki szkolnej oferujemy całodobową opiekę.
Celem naszej pracy jest dążenie do tego, aby wychowankowie w czasie pobytu  w placówce uzyskali maksymalnie wszechstronny rozwój na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w placówce.

Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia wspomagające w postaci zajęć wyrównawczych, terapii pedagogicznych oraz rehabilitacji.
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zdolności biorąc udział w licznych pozalekcyjnych kołach zainteresowań.