Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
jest placówką edukacyjną kształcącą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

W skład placówki wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2.
  • Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna nr 3.
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
  • Internat.

W placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem upośledzenia.
Naszym wychowankom w daniach nauki szkolnej oferujemy całodobową opiekę.
Celem naszej pracy jest dążenie do tego aby wychowankowie w czasie pobytu  w placówce uzyskali maksymalnie wszechstronny rozwój na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w placówce.
Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia wspomagające w postaci zajęć wyrównawczych,
terapii pedagogicznych oraz rehabilitacji.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności
biorąc udział w pozalekcyjnych kołach zainteresowań
( zespół taneczny, zespół wokalny, zajęcia sportowe, plastyczne i in.)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status