O SZKOLE

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
jest placówką edukacyjną kształcącą
dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

W skład placówki wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W placówce prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim stopniem upośledzenia.
Naszym wychowankom w daniach nauki szkolnej oferujemy całodobową opiekę.
Celem naszej pracy jest dążenie do tego, aby wychowankowie w czasie pobytu  w placówce uzyskali maksymalnie wszechstronny rozwój na miarę swoich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz zapewnienie opieki uczniom podczas pobytu w placówce.

Wszystkim uczniom oferujemy zajęcia wspomagające w postaci zajęć wyrównawczych, terapii pedagogicznych oraz rehabilitacji.
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zdolności biorąc udział w licznych pozalekcyjnych kołach zainteresowań.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status