ZASADY PRZYJĘCIA DO PLACÓWKI

 Podstawą przyjęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie jest:

 1. Podanie o przyjęcie dziecka do placówki, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Skierowanie dziecka do placówki wydane przez organ prowadzący (Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie).

 W przypadku, gdy rodzic ubiega się o objęcie dziecka całodobową opieką w dni nauki szkolnej dodatkowo wymagane jest:

 1. Podanie o przyjęcie dziecka do internatu.
 2. Podpisanie umowy dotyczącej pokrywania kosztów wyżywienia dziecka przebywającego w internacie.

   


  Dokumentacja wymagana do przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej:

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KRASNYMSTAWIE (DOC)

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W KRASNYMSTAWIE (PDF)


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status