RZĄDOWY PROGRAM „ZA ŻYCIEM”

W ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krasnymstawie funkcjonuje wiodący ośrodek konsultacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjny.
Jest to jedyny tego typu ośrodek w powiecie krasnostawskim, prowadzący dodatkowe zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania dla dzieci w wieku 0-7 lat z powiatu krasnostawskiego.

Do kogo skierowany jest program?

Z zajęć w ośrodku mogą korzystać dzieci z terenu powiatu krasnostawskiego w wieku 0-7 lat, posiadające jeden z wymienionych dokumentów: opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  zaświadczenie od lekarza pediatry, u których występują schorzenia według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.

Co oferuje ośrodek?

 1. Udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. Wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. Wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 5. Koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu:
  -zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach;
  -prowadzi akcje informacyjne;
  -monitoruje działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (również w trakcie ferii szkolnych).

Kontakt:
SOSW w Krasnymstawie ul. PCK 2
tel. 82 576 23 08

Plakat informacyjny

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status