Komunikat Dyrektora SOSW w Krasnymstawie w sprawie zmian w organizacji i funkcjonowaniu Ośrodka.

 

Od 18 maja 2020 r. przywracamy w Ośrodku możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od 25 maja 2020 r. przywracamy w Ośrodku możliwość, za zgodą rodziców, uczestnictwo dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III oraz zajęć świetlicowych. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Przypominam wychowawcom klas i oddziałów o kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami) swoich wychowanków i zebranie deklaracji uczestnictwa w tych zajęciach, zgodnie z przydziałem na II okres nauczania roku szkolnego 2019/2020.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży, poza już uzgodnionymi, proszę kierować do sekretariatu Ośrodka.

Jednocześnie informuję, że internat nadal pozostaje zamknięty do wydania kolejnych decyzji przez władze oświatowe.

Od dnia 25 maja br. również uczniowie klasy ósmej będą mogli korzystać z konsultacji na terenie szkoły w ramach przygotowania do egzaminu ósmoklasisty po wcześniejszym zgłoszeniu chęci spotkania.

Od 1 czerwca br.: organizacja również konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół prowadzonych przez nasz Ośrodek.

Dyrekcja Ośrodka prosi wszystkich, o zapoznanie się z wytycznymi sanitarnymi, które są niezbędne do prowadzenia z uczniami zajęć.

 

Zajęcia te muszą być prowadzone przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji. Nadal w przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka należy kontynuować pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor SOSW w Krasnymstawie
Piotr Gontarz

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status