INFORMACJE DYREKTORA ODNOŚNIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJE DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE ODNOŚNIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Nauczyciele/ Rodzice/ Uczniowie!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej
w Krasnymstawie podaje do wiadomości sposób organizacji kształcenia na odległość
w naszej szkole:

Zawieszenie zajęć w szkole zostało wydłużone do 10 kwietnia 2020 roku.
Od 25 marca 2020 r. obowiązują nowe przepisy, które obligują nas do realizowania zdalnie nowego materiału nauczania:

  1. Od 25 marca należy wpisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych
    w e-dzienniku Vulcan oraz zaznaczać obecność uczniów, którzy pozostają w kontakcie z nauczycielami. Nauczyciele wpisują tematy lekcji i materiał do samodzielnego realizowania.
    W związku z powyższym polecam wychowawcom klas i nauczycielom, aby poinformowali uczniów i rodziców by monitorowali dziennik elektroniczny (sprawdzamy lekcje zrealizowane i zasoby przy danej lekcji). Należy brać pod uwagę równomierne obciążenie ucznia zajęciami, zakresem materiału oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów.
  2. Od 25 marca ocenianie postępów ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. W e-dzienniku Vulcan opisujemy oceny jako (praca zdalna). W Przedmiotowych Systemach Oceniania nauczyciele uwzględniają aneks do WSO dotyczący pracy zdalnej.
  3. Kontakt i konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami odbywają się poprzez e-dziennik Vulcan oraz inne urządzenia umożliwiające komunikację elektroniczną,
    z uwzględnieniem możliwości technicznych sprzętu i łączy internetowych uczniów i nauczycieli. Polecam wychowawcom klasy przesłanie rodzicom informacji o terminach i formach konsultacji. W uporządkowany sposób nauczyciele indywidualnie ustalą z wychowawcą klasy formy nauczania i oceniania, a nauczyciel wychowawca ustali indywidualnie z rodzicami swojej klasy sposób przekazywania uczniom  materiałów do pracy zdalnej.
  4. Nauczyciele wychowawcy internatu, nauczyciele świetlicy, nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju z subwencji, psycholog, pedagog, logopeda i wszyscy terapeuci przekazują treści do zrealizowania, informacje na temat ćwiczeń, materiały pomocnicze do pracy zdalnej, w porozumieniu z wychowawcą danej klasy rodzicom i wychowawcy klasy. Tematykę prowadzonych zajęć poszczególni nauczyciele wpisują do dziennika.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status