PRZETARGI

PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.


 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


 

Odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego

Krasnystaw, dnia 12.07.2017 r.

Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa zawiązana z dostosowaniem budynku internatu
do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej wg wytycznych zawartych w decyzji KP PSP w Krasnymstawie.
Numer ogłoszenia: 542499-N-2017; data zamieszczenia: 30.06.2017


Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krasnymstawie informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Zapytanie 1: Prosimy o wskazanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji schodów, czy ma to być dla całości (z wyłączeniem pochwytów) ocynkowane?
Odpowiedź: Wszystkie elementy stalowe zewnętrznej klatki schodowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie, minimalna grubość powłoki 70 μm

Zapytanie 2: Prosimy o informację czy przedmiotowa konstrukcja klatki schodowej nie powinna posiadać odporności ogniowej? Jeśli tak to jaką?
Odpowiedź: Konstrukcja klatki schodowej zewnętrznej nie wymaga odporności ogniowej.

Zapytanie 3: Prosimy o wyjaśnienie, że wskazane w zestawieniu drzwi i przeszklenia na rysunku A8 wymiary w świetle ościeży nie powinny być wymiarami w świetle przejścia? Czyli grubość skrzydła nie pomniejsza światła przejścia? 
Odpowiedź: Wymiary drzwi opisane w zestawieniu "świetle ościeżnicy" należy rozumieć jako wymiar w świetle przejścia.

Zapytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że przeniesienie hydrantów dotyczy przeniesienia istniejących szafek hydrantowych? Jeśli mają być nowe to prosimy o sprecyzowanie w jakiej ilości? 
Odpowiedź: Przeniesienie hydrantów należy rozumieć jako przeniesienie istniejących szafek hydrantowych wraz z zaworami.

Zapytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że wykonany otwór w stropie pod kanał dolotowy do klapy oddymiającej nie wymaga wzmocnienia od spodu? 
Odpowiedź: W projekcie przyjęto ustawienie kanału dolotowego na elementach stalowych, będących belkami nośnymi stropu kleina, stanowiącego przykrycie klatki schodowej (zgodnie z projektem opracowanym przez arch. Marię Gmyz).

Z poważaniem
Dyrektor SOSW Krasnystaw 
Beata Korszla

Otrzymują: 

  1. Strona internetowa

  2. Wykonawca składający zapytanie

  3. a/a

Rozbudowa i przebudowa związana z dostosowaniem budynku internatu do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej wg wytycznych zawartych w decyzji KP PSP w Krasnymstawie


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
doc
  

Zał. 1 -
doc
  

Zał. 2 
doc
  

Zał. 3 
doc
  

Zał. 4
doc
  

Zał. 5
  pdf

Zał. 6
  pdf

Zał. 7
  pdf

Zał. 8
  pdf