Program wychowawczy

Podstawą przyjęcia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie jest:

  1. Podanie o przyjęcie dziecka do placówki, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów.
  2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. Skierowanie dziecka do placówki wydane przez organ prowadzący (Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie).

W przypadku gdy rodzic ubiega się o objęcie dziecka całodobową opieką w dni nauki szkolnej dodatkowo wymagane jest:

  1. Podanie o przyjęcie dziecka do internatu.
  2. Podpisanie umowy dotyczącej pokrywania kosztów wyżywienia dziecka przebywającego w internacie.