KOMUNIKAT

Szanowni Nauczyciele, Rodzice !

Na podstawie informacji przekazanej przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję:

1. Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. wraca możliwość, za zgodą rodziców/opiekunów, prowadzenia w szkole bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

2. Od 25 maja 2020 r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Nadal utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. Od liczby uczniów, których rodzice wyrażą wolę powrotu do szkoły, zależy, czy w naszym Ośrodku będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Taka decyzja będzie podjęta, po zasięgnięciu opinii rodziców z poszczególnych klas 1-3. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej specjalnej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków Ośrodka. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Szczegółowy harmonogram zostanie podany przed 25 maja 2020r. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

4. Od 1 czerwca 2020r. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie podany przed 1 czerwca 2020 r. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

5. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że w kolejnych tygodniach będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Z poważaniem Dyrekcja Ośrodka

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status