KOMUNIKAT

Szanowni Nauczyciele, Rodzice !

Na podstawie informacji przekazanej przez Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję:

1. Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. wraca możliwość, za zgodą rodziców/opiekunów, prowadzenia w szkole bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

2. Od 25 maja 2020 r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Nadal utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. Od liczby uczniów, których rodzice wyrażą wolę powrotu do szkoły, zależy, czy w naszym Ośrodku będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Taka decyzja będzie podjęta, po zasięgnięciu opinii rodziców z poszczególnych klas 1-3. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej specjalnej będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków Ośrodka. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Szczegółowy harmonogram zostanie podany przed 25 maja 2020r. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

4. Od 1 czerwca 2020r. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie podany przed 1 czerwca 2020 r. Konsultacje będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

5. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że w kolejnych tygodniach będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

Z poważaniem Dyrekcja Ośrodka