INFORMACJE DYREKTORA ODNOŚNIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJE DYREKTORA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO IM. JANINY DOROSZEWSKIEJ W KRASNYMSTAWIE ODNOŚNIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szanowni Nauczyciele/ Rodzice/ Uczniowie!

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej
w Krasnymstawie podaje do wiadomości sposób organizacji kształcenia na odległość
w naszej szkole:

Zawieszenie zajęć w szkole zostało wydłużone do 10 kwietnia 2020 roku.
Od 25 marca 2020 r. obowiązują nowe przepisy, które obligują nas do realizowania zdalnie nowego materiału nauczania:

  1. Od 25 marca należy wpisywać tematy zrealizowanych zajęć lekcyjnych
    w e-dzienniku Vulcan oraz zaznaczać obecność uczniów, którzy pozostają w kontakcie z nauczycielami. Nauczyciele wpisują tematy lekcji i materiał do samodzielnego realizowania.
    W związku z powyższym polecam wychowawcom klas i nauczycielom, aby poinformowali uczniów i rodziców by monitorowali dziennik elektroniczny (sprawdzamy lekcje zrealizowane i zasoby przy danej lekcji). Należy brać pod uwagę równomierne obciążenie ucznia zajęciami, zakresem materiału oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów.
  2. Od 25 marca ocenianie postępów ucznia odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. W e-dzienniku Vulcan opisujemy oceny jako (praca zdalna). W Przedmiotowych Systemach Oceniania nauczyciele uwzględniają aneks do WSO dotyczący pracy zdalnej.
  3. Kontakt i konsultacje nauczycieli z uczniami i rodzicami odbywają się poprzez e-dziennik Vulcan oraz inne urządzenia umożliwiające komunikację elektroniczną,
    z uwzględnieniem możliwości technicznych sprzętu i łączy internetowych uczniów i nauczycieli. Polecam wychowawcom klasy przesłanie rodzicom informacji o terminach i formach konsultacji. W uporządkowany sposób nauczyciele indywidualnie ustalą z wychowawcą klasy formy nauczania i oceniania, a nauczyciel wychowawca ustali indywidualnie z rodzicami swojej klasy sposób przekazywania uczniom  materiałów do pracy zdalnej.
  4. Nauczyciele wychowawcy internatu, nauczyciele świetlicy, nauczyciele wczesnego wspomagania rozwoju z subwencji, psycholog, pedagog, logopeda i wszyscy terapeuci przekazują treści do zrealizowania, informacje na temat ćwiczeń, materiały pomocnicze do pracy zdalnej, w porozumieniu z wychowawcą danej klasy rodzicom i wychowawcy klasy. Tematykę prowadzonych zajęć poszczególni nauczyciele wpisują do dziennika.